Thursday, March 5, 2015

Ang Pagiging Babae ay Pamumuhay sa Panahon ng Digma (to be a woman is to live at a time of war)Footnote:
Filipina Poet Professor Joi Barrios, Phd wrote in the 1990's:  ANG PAGIGING BABAE AY PAMUMUHAY SA PANAHON NG DIGMA
TO BE A WOMAN IS TO LIVE AT A TIME OF WAR


To be a woman
Is to live at a time of war.

I grew up
with fear beside me,
uncertain of a future,
hinged to the men of my life;
father, brother,
husband, son.
I was afraid to be alone.

To be a mother
Is to look at poverty at its face.
For the cruelty of war
Lies not on heads that roll,
But tables always empty.
How does one look for food for the eldest
As a baby sucks at one’s breast?

No moment is without danger.
In one’s own home,
To speak, to defy
Is to challenge violence itself.
In the streets,
Walking at nightfall
Is to invite a stranger’s attack.
In my country
To fight against oppression
Is to lay down one’s life for the struggle.

I seek to know this war.
To be a woman is a never ceasing battle
To live and be free.
http://joibarrios.blogspot.com/2007/01/ang-pagiging-babae-ay-pamumuhay-sa.html

 Ang Pagiging Babae ay Pamumuhay sa Panahon ng Digma
ni Joi Barrios
Ang pagiging babae
ay pamumuhay
sa panahon ng digma
Kapiling ko sa aking paglaki
ang pangamba
hindi ko tiyak ang bukas na laging nakakawing
sa mga lalaki ng aking buhay;
ama, kapatid,
asawa, anak.
Kinatatakutan ko ang pag-iisa.
Sa pagiging ina,
kaharap ko'y tagsalat.
Pagkat ang lupit ng digmaan
ay hindi lamang paggulong ng mga ulo
pagguhit ng espada,
kundi unti-unting pagkaubos
ng pagkain sa hapag.
ay, paano magpapasuso ng bunso
habang naghahanap ng maisusubo sa panganay?
Walang sandaling walang panganib.
Sa lansangan,
ang paglakad sa gabi'y
pagtukso sa kapahamakan.
Sa sariling tahanan,
ang pagsagot at pagsuwa'y
ay pag-aanyaya ng karahasan.
Kaytagal kong pinag-aralan
ang puno't dulo
nitong digmaan.
Sa huli'y naunawaan kong
ang pagiging babae
ay walang katapusang pakikibaka
para mabuhay at maging malaya.
http://tagaloglit.blogspot.com/2013/02/ang-pagiging-babae-ay-pamumuhay-sa.html

Saturday, December 13, 2014

GABRIELA DC partners with U.S. Conference of Catholic Bishops to help trafficked Filipino teachers


Thursday, July 10, 2014

Rock legend Cindy Lauper photos live in Washngton DC last January 21, 2013


As a freelance photojournalist, I have done more than 70 photo album assignments for edgewashington.com since 2009.  I shot the photos below  as part of a Monday 21 January 2013 photo album assignment for edgewashington.com featuring rock legend Cindy Lauper live on stage. To see the entire photo album, go to:


British pop music celebrity Rita Ora photos live in Washington DC last June 8, 2014


As a freelance photojournalist, I have done more than 70 photo album assignments for edgewashington.com since 2009.  I shot the photos below  as part of a 8 June 2014 photo album assignment for edgewashington.com featuring British pop music sensation Rita Ora live on stage. To see the entire photo album, go to: